Ledighetsansökan för elev på grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ledighet för elev i grundskolan i Olofströms kommun. För ansökan om ledighet på gymnasiet hänvisas till e-tjänsten "Ledighetsansökan för elev på gymnasiet".

Som huvudregel gäller att ledighet inte ges förutom loven. Undantagsvis kan dock berörd lärare ge ledighet för enstaka lektion. Klassföreståndare/mentor kan ge ledighet i max tre dagar och rektor beslutar för längre tid.

Ledighet

Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i en skolform som avses i 17 § beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tre dagar.

Återläsning

Förälder/vårdnadshavare till elev som beviljats extra ledighet, ska vara villig att medverka till att genomgångna kursmoment inhämtas. Stödundervisning som kompensation för bortfall av undervisningstid kan endast ges elev med annan giltig frånvaro, t.ex. på grund av sjukdom. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Uppdaterade kontaktvägar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa